Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Článek I.
Základní ustanovení

1.1. Předmětem úpravy těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností při prodeji uvedeného zboží (dále jen „zboží“) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem serveru www.budkykrmitka.cz jako prodávajícím (dále jen prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) při nákupu na www.budkykrmitka.cz (dále jen „server“).

1.2. Předmětem úpravy podmínek je rovněž úprava vzájemných práv a povinností při odpovědnosti za vady dodaného zboží a odstoupení od kupní smlouvy.

1.3. Prodávající je:

SEKR Group s.r.o.

IČ: 24228729

DIČ: CZ24228729

Sídlo: Slavníkova 2357/9, Praha 6, PSČ 16900

 

Článek II.
Nákupní řád

2.1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.1. Kupující vyplní na serveru objednávkový formulář, v němž určí zboží, které má být předmětem koupě a další nezbytné náležitosti (dále jen „objednávka“). Při vyplnění objednávky kupující použije login a heslo na základě registračního formuláře vyplněného kupujícím na serveru.

2.1.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

2.1.3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

2.1.4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, tj. kolonek označených vykřičníkem, a odeslání objednávky na server.

2.1.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami.

 

2.2. Základní práva a povinnosti prodávajícího

2.2.1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se strany jinak nebo nestanoví-li tyto podmínky jinak.

2.2.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

2.2.3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

2.3. Základní povinnosti kupujícího

2.3.1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.

2.3.2. Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit kupní cenu včetně případného poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů. Pro účely podmínek se kupní cenou rozumí cena včetně případného poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů. S výší kupní ceny je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Podrobná specifikace výše poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů je uvedena v Platebních podmínkách.

2.3.3. Kupující je povinen zabezpečit login a heslo přidělené kupujícímu na základě vyplněného registračního formuláře proti zneužití třetími osobami. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za zneužití loginu a hesla kupujícího, pokud kupující umožní přístup k loginu a heslu třetí osobě.

 

2.4. Platební podmínky

2.4.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu předem na č.ú. prodávajícího Fio banka, a.s. 2800383088/2010 s variabilním symbolem čísla objednávky nebo prostřednictvím dobírky u držitele poštovní licence nebo přepravce doručujícího zboží. Při platbě předem se má kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé této kupní ceny na účet prodávajícího. Při platbě převodem z účtu je nutné zaslat částku tak, aby byla platba na účet připsána do 5 pracovních dní. Poté objednávku bez předchozího upozornění zrušíme. Kupující vybere preferovaný způsob platby v objednávce.

 

2.5. Dodací podmínky

2.5.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

2.5.2. Zboží je dodáno kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přepravce.

2.5.3. Zboží, u něhož je na serveru zobrazeno, že je skladem, je předáno do 24 hodin držiteli poštovní licence nebo přepravci od potvrzení objednávky prodávajícím v případě platby na dobírku. Zboží, u něhož je na serveru zobrazeno, že je skladem, je předáno do 24 hodin držiteli poštovní licence nebo přepravci od připsání kupní ceny na č.ú prodávajícího v případě platby předem.

 

2.6. Odstoupení od smlouvy

2.6.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující doručí zboží na adresu Jan Krupička - Školní 192,Dubá 471 41, přičemž zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje.

2.6.2. Náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Prodejce vrací kupní cenu zboží sníženou o náklady vynaložené s původním doručením zboží kupujícímu (poštovného nebo dobírečného či jiné náklady na dopravu).

2.6.3. Při splnění podmínek dle bodu 2.6.1. až 2.6.2. pro vrácení zboží bude cena zboží dle bodu 2.6.2. uhrazena složenkou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení zboží prodávajícím, nedohodnou-li se strany jinak.

 

Článek III.
Reklamační řád

3.1. Zjevné vady

3.1.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od držitele poštovní licence nebo přepravce. Jestliže kupující zboží neprohlédne ihned v době po přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce (tzv. zjevné vady). Týž den kdy kupující zjistil tyto vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu na sídlo prodávajícího nebo emailem na info@budkykrmitka.cz

 

3.2. Odpovědnost za vady v záruční době

3.2.1. Záruční doba zboží počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na zboží se vztahuje záruční odpovědnost za vady v délce 24 měsíců s výjimkami stanovenými občanským zákoníkem či jiným právním předpisem.

3.2.2. Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje osobně na adrese Jan Krupička, Školní 192,Dubá 471 41, případně zasláním vadného zboží (nikoli dobírkou) na tutéž adresu. Prodávající doporučuje zboží pojistit a vhodně zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě prodávající nenese žádnou odpovědnost.

3.2.3. Pro uplatnění reklamace je kupující současně povinen doložit doklad o nákupu zboží a popsat vadu zboží.

3.2.4. Kupující má právo, aby vada na zboží byla v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím dle bodu 3.2.2.

3.2.5. Kupující může žádat o výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat z důvodu, že se u zboží opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě zboží nebo 4 různé uznané vady po opravě zboží.

3.2.6. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace včetně zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud kupující ústně nebo písemně souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl předtím o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

3.2.7. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka prodávajícího, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká rovněž případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

 

Článek IV.
Ostatní ujednání

4.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté v registračním formuláři nebo při objednávce jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, vyhotovení daňového dokladu, zaslání zboží a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

4.2. Kupující dává souhlas prodávajícímu ke shromaždování osobních údajů v souladu s bodem 4.1. Při registraci jsou požadovány základní informace týkající se kupujícího, které se případně dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů, tj. zrušení registrace s přiděleným loginem a heslem.

4.3. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.

4.4. Prodávající prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

Článek V.
Závěrečná ustanovení

5.1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ustanovení podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.

5.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného dle tarifů držitele poštovní licence či přepravce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3. Rozhodným právem pro úpravu podmínek je výhradně české právo. Pro jakékoliv soudní spory spočívající v podmínkách je příslušná výhradně soustava českých soudů.

5.4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na serveru, tj. dnem 1.10. 2011.

BudkyKrmítka.cz

SEKR Group s.r.o.

IČ: 24228729

DIČ: CZ24228729

Sídlo: Slavníkova 2357/9, Praha 6, PSČ 169 00

e-mail: info@budkykrmitka.cz
Tel: 736 661 303 nebo 732 424 086